Home

Presentatie Kennisbasis katern 5

Op maandag 12 maart jongstleden is het vijfde katern van de ‘Kennisbasis voor lerarenopleiders’  gepresenteerd aan de leden van de vereniging. In dit vijfde katern, dat is geschreven onder redactie van Fer Boei en Martijn Willemse, staat het Onderzoek in de Lerarenopleidingen centraal.

Onderzoek is niet meer weg te denken in de lerarenopleidingen. Tegelijkertijd roept het van tijd tot tijd nog veel vragen en discussie op. Waarom en waartoe onderzoek in de lerarenopleiding? Zou iedere lerarenopleider onderzoek moeten doen? Wat is de relatie tussen onderzoek van opleiders en dat van aanstaande leraren? Hoe kunnen lerarenopleiders ondersteund worden in hun professionele ontwikkeling ten aanzien van het doen van onderzoek en/of het begeleiden van studentenonderzoek? Op welke wijze kunnen onderzoek en de opbrengsten van onderzoek beter geborgd worden in de opleidingen?

Dit katern richt zich op drie centrale vragen:

  1. het waarom en waartoe van onderzoek in de lerarenopleidingen en door lerarenopleiders;
  2. de vorm en de plaats van onderzoek in de opleidingen;
  3. het waarborgen (van de opbrengsten) van onderzoek.

Meer nog dan een overzicht van de huidige kennis en inzichten, beoogt deze kennisbasis vragen op te roepen die uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. We nodigen opleiders, studenten en leidinggevenden daarom uit de bijdragen naast elkaar te leggen en kritisch op elkaar te betrekken om zo de eigen individuele praktijk, de organisatie in de opleidingen en de onderzoekscultuur door te ontwikkelen.

Alle leden van VELON die niet aanwezig waren op het VELON congres 2018 krijgen dit katern thuisgestuurd. Daarnaast zal de digitale versie van het vijfde katern na 28 maart op deze website staan. Extra exemplaren kunnen tegen administratie- en portokosten besteld worden via info@velon.nl .

Van themagroep naar platform

De themagroep ICT in de lerarenopleiding wil de transitie maken van een themagroep naar een toegankelijk platform.

De themagroep ICT in de lerarenopleiding heeft tot doel het samenbrengen van VELON leden die een speciale interesse hebben in ICT voor leren en lesgeven, en zich bezighouden met de inzet van ICT om het opleiden van leraren te ondersteunen en te versterken. De themagroep organiseert hiervoor activiteiten in het kader van professionele ontwikkeling.

Om de komende jaren aan deze doelstelling te voldoen is de themagroep van mening dat een andere organisatie van de themagroep nodig is. De themagroep wil een platform ontwikkelen waar leraren- en schoolopleiders, onderzoekers en specialisten met elkaar in gesprek gaan over het effectief opleiden van leraren die didactisch ICT-bekwaam zijn. Lees hier verder.

Beroepsbeeld voor de leraar

In de afgelopen maanden is door een groepje experts vanuit de lerarenopleidingen en de VO-Raad gewerkt aan de uitwerking van een beroepsbeeld voor de leraar. Het beroepsbeeld voor de leraar biedt een schets van de ontwikkelmogelijkheden binnen het beroep van leraar. Het beroepsbeeld is in afgelopen maanden op diverse plekken besproken en is nu online beschikbaar. Hopelijk is dit een bron van inspiratie voor leraren, schoolleiders en lerarenopleidingen bij het nadenken over en het vormgeven en faciliteren van loopbaanpaden in een rijk en veelzijdig beroep.

Marco Snoek

 

Vereniging van Lerarenopleiders