Home

Leden kiezen voor Ledenraad

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 mei jl. hebben de aanwezige leden ingestemd met het voorstel te gaan werken met een ledenraad. Ook zijn 18 leden benoemd als lid van de eerste ledenraad van VELON.

De ledenraad vervangt de Algemene Ledenvergadering. Met een ledenraad die actief meedenkt met het beleid van de vereniging, verwacht het bestuur de verbinding met de leden te versterken.

De ledenraad krijgt een aantal formele taken, zoals instemmen met de benoeming van bestuursleden, het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening en instemmen met het beleidsplan en het jaarverslag. Daarnaast vraagt het bestuur de ledenraad mee te denken met de thema’s zoals genoemd in het beleidsplan.

De ledenraad van VELON bestaat uit minimaal 15 leden en komt minstens twee keer per jaar bijeen. De leden van de ledenraad worden gekozen door de leden van de vereniging voor een periode van drie jaar. Voor de eerste ledenraad is een oproep gedaan aan de leden om zich te aan te melden. Het bestuur heeft vervolgens 18 leden voorgedragen.

Het overzicht van leden van de ledenraad vind je hier.

Via de website en de nieuwsbrief worden de leden op de hoogte gehouden van vergaderingen van de ledenraad. Bij vragen kun je gebruik maken van het contactformulier voor vragen aan het bestuur.

Praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan innovatie van opleiding en praktijk

Van het Netwerk Lectoren Lerarenopleidingen is een tweede notitie verschenen, met als titel: “Praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan innovatie van opleiding en praktijk”. Met deze notitie heeft het netwerk een thema opgepakt dat sterk verbonden is aan het eigen werk van lectoren: het realiseren van een verbinding tussen opleiding, praktijk en onderzoek om zo te komen tot ‘onderzoek met impact’.

Met de notitie wil het netwerk bijdragen aan de discussie over de focus en vormgeving van onderzoek binnen en vanuit de lerarenopleidingen, naar aanleiding van de strategische agenda van de Vereniging Hogescholen rond de lerarenopleidingen. Tijdens het VELON Congres 2017 zijn de hoofdlijnen besproken in een rondetafel met diverse participanten uit de sector.

Het Netwerk Lectoren Lerarenopleidingen is een netwerk van lectoren die intensief betrokken zijn bij de inrichting van het curriculum van de lerarenopleidingen en het beleid rondom de lerarenopleidingen en de beroepsgroep van lerarenopleiders. De leden van het netwerk zijn afkomstig uit verschillende hogescholen en betrokken bij opleidingsprogramma’s en netwerken rond het basis- en voortgezet onderwijs en mbo. In 2015 verscheen een eerste notitie van het Netwerk “De kernopgaven bij het opleiden van leraren: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen, studenten en lerarenopleiders”.

Ga voor meer informatie naar LinkedIn  en vraag om toegang mocht je die nog niet hebben.

Voor in de agenda

De VELON Studiedag 2017 wordt gehouden op vrijdag 10 november bij de Saxion Pabo’s in Deventer. Meer informatie volgt t.z.t.

Het Congres voor Lerarenopleiders 2018 wordt op maandag 12 en dinsdag 13 maart gehouden in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond. Het wordt georganiseerd door de hoger onderwijs partners van de Educatieve Agenda Limburg: De Nieuwste Pabo, een joint venture van Zuyd Hogeschool en Fontys Hogeschool, Fontys Lerarenopleiding Sittard, het Welten Instituut van de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht.

Vereniging van Lerarenopleiders