Beroepsstandaard

Voor lerarenopleiders is in 2012 een beroepsstandaard vastgesteld. De beroepsstandaard richt zich op alle lerarenopleiders, ongeacht (werk)context, doelgroep of vakdomein en is derhalve geldend voor zowel opleiders binnen opleidingsinstituten als schoolopleiders. Met de beroepsstandaard beoogt de VELON:

  • duidelijkheid te bieden over de aard van het beroep en een referentiepunt voor de beroepsgroep als geheel te vormen;
  • een richtsnoer te bieden voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders;
  • een ijkpunt te leveren voor beroepsregistratie.

De beroepsstandaard bestaat uit een grondslag en vier bekwaamheidsgebieden. De bekwaamheidsgebieden vormen samen een kernachtige beschrijving van het beroep lerarenopleider en geven weer wat verwacht mag worden van een gemiddeld ervaren lerarenopleider. De bekwaamheidsgebieden zijn onderverdeeld in een algemene beschrijving, een beschrijving van gedragsindicatoren en een beschrijving van de bij het bekwaamheidsgebied behorende kennis (door een koppeling met de kennisbasis van lerarenopleiders). Rond de beroepsstandaard worden perspectieven op het beroep benoemd. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat verschillende taken, rollen of werkcontexten van lerarenopleiders de beroepsstandaard kunnen inkleuren. De beroepsstandaard ligt aan de basis van de beroepsregistratie van lerarenopleiders.

De beroepsstandaard is als pdf document beschikbaar. In dit document wordt ingegaan op de achtergronden, het doel en het mogelijke gebruik van de beroepsstandaard.

 

Onderstaand het model van de beroepsstandaard. Wanneer u hierop klikt komt u bij een ‘web based’ versie waarin de afzonderlijke onderdelen nader worden toegelicht en gekoppeld aan de kennisbasis voor lerarenopleiders.

Beroepsstandaardmodelbeletterdklein

Oorspronkelijke uitgave 2012:
VELON (2012). Beroepsstandaard voor lerarenopleiders, referentiekader voor de beroepsgroep

English version 2012:
Accounting for the Dutch Professional Standard of Teacher Educators 2012
Appendix Professional Standard

Uitgave beroepsstandaard 2016:
VELON (2016). Beroepsstandaard

Vereniging van Lerarenopleiders