Blended Learning in de lerarenopleiding: van governance tot transitie

Andy Thys, CVO De Oranjerie & KU Leuven
Bram Pynoo, Vrije Universiteit Brussel
Jo Tondeur, Vrije Universiteit Brussel & Universiteit Gent

De lerarenopleiding in Vlaanderen wordt grondig hervormd: lerarenopleiding worden ingeschaald op Bachelor en Masterniveau met als gevolg dat de lerarenopleidingen in Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) indalen in hogescholen en  universiteiten. Om dit transitieproces te faciliteren werden door de Vlaamse Overheid middelen voorzien om transitieprojecten te financieren. Dit artikel geeft een helikopterzicht over het intensief proces dat gelopen werd binnen het Brusselse samenwerkingsverband EduXL door lerarenopleiders uit vier verschillende opleidingen (én instellingen) in het kader van het transitieproject GO21. Binnen het hier geschetste project staat de vraag centraal: Hoe kunnen we een gedeelde visie op ’blended learning’ ontwikkelen?
In een eerste deel wordt er aandacht besteed aan de context en de gebruikte terminologie (vb. transitie, ’blended learning’ en governance). Hierbij aansluitend worden in een tweede deel de percepties van lerarenopleiders ten aanzien van ’blended learning’ in Vlaanderen in kaart gebracht. Hiertoe werd een vragenlijstonderzoek gevoerd waartoe alle Vlaamse lerarenopleidingen werden uitgenodigd. Dit onderzoek toont aan dat er grote verschillen zijn tussen types lerarenopleidingen met betrekking tot ’blended learning’ en de mate waarin er reeds een beleid rond ’blended learning’ of de integratie van 21e eeuwse vaardigheden uitgewerkt is. Vervolgens toont dit artikel hoe een tweetal ontwikkelde instrumenten (QuickScan en Pilootmodule) kunnen bijdragen aan de zoektocht naar een gemeenschappelijke visie (op Blended Learning). Een uitleiding probeert een aantal acties (en aspiraties) voor de toekomst mee te geven.

Naar het artikel