Onderzoek naar de professionalisering van lerarenopleiders in Vlaanderen

Wouter Cools, Vrije Universiteit Brussel
Inge Placklé, Vrije Universiteit Brussel & Hogeschool PXL
Wil Meeus, Universiteit Antwerpen

Volledige titel: De lerende lerarenopleider: Onderzoek naar de professionalisering van lerarenopleiders in Vlaanderen

In 2014 werd in opdracht van VELOV en met steun van de Vlaamse overheid, Departement Onderwijs en Vorming, een onderzoek verricht naar de professionalisering van lerarenopleiders in Vlaanderen. Dit artikel is gebaseerd op het onderzoeksrapport
‘De lerende lerarenopleider’. Eerst werden via een exemplarische bevraging de bestaande soorten opleidingsinitiatieven voor lerarenopleiders in Vlaanderen geïnventariseerd. Vervolgens werden de professionaliseringsnoden van lerarenopleiders in Vlaanderen in kaart gebracht via een elektronische bevraging. In een derde deel van de studie werd nagegaan hoe de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders doorheen hun carrière vorm kan worden gegeven. Hiervoor werd beroep gedaan op focusgroepen met lerarenopleiders tijdens het ATEE-congres en de VELON-studiedag. De algemene conclusie is dat lerarenopleiders in Vlaanderen veel aandacht hebben voor hun professionalisering en dat ze er binnen het ruime onderwijsveld in slagen hun gading te vinden. Maar er dienen zich nog verschillende opportuniteiten aan om het professionaliseringsaanbod beter af te stemmen op de noden die lerarenopleiders ervaren en op de loopbaanfasen waarin ze zich bevinden. Op basis van de bevindingen van dit onderzoek doen de auteurs zes concrete aanbevelingen die het debat kunnen voeden.

Naar artikel