Gastvrij ontvangen

Erica Stedenburg & Ina ter Avest, Inholland

In dit artikel beschrijven wij een pilot uitgevoerd binnen het lectoraat ‘Onderwijs en Levensbeschouwing’ van Hogeschool Inholland, in nauwe samenwerking met de Rotterdamse werkgroep ‘Veelkleurige Religies’. Door deelname aan het project ‘Gastvrij ontvangen’ hebben tweedejaars studenten van de Pabo van Hogeschool Inholland niet alleen theoretische kennis verworven over verschillende religies en levensbeschouwingen, maar hebben ze aan den lijve ondervonden hoe het ‘eraan toegaat’ in een gezin met een andere levensbeschouwelijke achtergrond dan zij zelf van huis uit hebben ervaren. Hierdoor maken ze kennis met de praktijk-van-alledag van verschillende levensvisies van mensen.
De eerste bevindingen van deze pilot zijn positief. Het blijkt dat de ervaringen die studenten opdoen tijdens het bezoek een positieve bijdrage leveren aan hun ontwikkeling tot een normatieve professional. Studenten geven aan dat het ‘in de keuken kijken’ hun ‘boekenwijsheid’ verdiept en verlevendigt.
Nadat wij de context en het curriculum hebben beschreven waarin dit pilotproject gesitueerd is, gaan we dieper in op de opzet en werkwijze van het project. Tot slot geven wij onze bevindingen weer en doen aanbevelingen voor vervolmaking van dit project.

Naar artikel