Intervisiebijeenkomsten op de werkplek: een meerwaarde voor de professionele identiteit?

Judith Stappers & Bob Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het lectoraat ‘Werkplekleren’ van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). Vanuit FLOT worden intervisiebijeenkomsten georga-niseerd op de werkplek door instituutsopleiders en begeleiders op de werkplek, voor studenten aan de lerarenopleiding. Vanuit het instituut worden echter geen richtlijnen gegeven over de vormgeving hiervan. Het hier beschreven onderzoek zet de eerste stappen in die richting en beschrijft de gevonden effecten op de ontwikkeling van de professionele identiteit bij de betrokken studenten.
Van november 2013 tot maart 2014 zijn vijf intervisiebijeenkomsten uitgevoerd met zes studenten van verschillende lerarenopleidingen. Deze intervisiebijeenkomsten vonden plaats op een school voor het voortgezet onderwijs (VO) in het zuiden van Nederland.
De intervisiebijeenkomsten zijn vormgegeven met behulp van een model voor ervaringsgericht leren dat is opgesteld door Korthagen, Melief, en Tigchelaar (2002). Dit model bestaat uit vijf stappen: Voorstructuren, Ervaringen, Structureren, Inzoomen en theorie (met een kleine t) toevoegen (VESIt).
Aan het eind van dit traject zijn er interviews gehouden met vijf studenten. Tijdens deze interviews hebben studenten zich uitgesproken over belangrijke aspecten rondom de vormgeving van intervisiebijeenkomsten en de betekenis die deze hebben gehad op de ontwikkeling van hun professionele identiteit.
De bevindingen hebben richtlijnen opgeleverd voor het opzetten van intervisiebijeenkomsten op de werkplek en de wijze waarop de ontwikkeling van de professionele identiteit van studenten gestimuleerd kan worden. Dit heeft geresulteerd in vijf intervisie-bijeenkomsten, die zo zijn ontworpen dat ze aan deze richtlijnen voldoen.

Naar artikel