Actie-onderzoek als professionaliseringsstrategie voor docenten uitgevoerd en bege

Petra Ponte, ICLON Univ. Leiden

Actie-onderzoek kan door docenten worden gebruikt als strategie waarmee zij zichzelf kunnen professionaliseren. Zij doen dat dan door op reflectief en onderzoeksmatige wijze kennis over hun eigen praktijk te ontwikkelen en door op basis daarvan die praktijk te verbeteren. Uit eerdere ervaringen die wij met actie-onderzoek door docenten opdeden (zie Ponte 1993; Ponte en Zwaal, 1997; Ponte en Beers, 2000) bleek dat docenten in het algemeen positief zijn over het gebruik en de opbrengsten van actie-onderzoek, maar dat zij het zich eigen maken daarvan vaak een moeizaam proces vinden. Begeleiders vinden het op hun beurt vaak lastig om de docenten op het juiste moment de juiste steun te bieden. In de omvangrijke literatuur over actie-onderzoek worden weliswaar vergelijkbare ervaringen beschreven (zie bijv. Johnston, 1994; Marion, 1998; Zeichner en Nofke, 2001), maar systematisch onderzoek naar de uitvoering en begeleiding blijkt nauwelijks voorhanden. Deze lacune was aanleiding voor een uitgebreide casestudie naar de uitvoering en begeleiding van actie-onderzoek op een aantal scholen voor secundair onderwijs.1,2 Behoudens een korte inleiding over de opzet van de casestudie en een samenvatting van de achtergronden en werkwijzen van actieonderzoek, zal in het artikel vooral ingegaan worden op de resultaten van de casestudie. Het sluit af met een aantal opmerkingen over de uitvoering en begeleiding van actie-onderzoek binnen de huidige nascholingssystematiek.

Naar artikel