Communicatie met allochtone ouders

Krishna Autar, Theo Thijssen Academie Utrecht | Edu Dumasy, CPS

Er zijn nog steeds veel scholen waar de leraren worstelen met de communicatie met allochtone ouders. Het contact tussen beiden komt daar niet goed van de grond hetgeen onder meer blijkt uit klachten vanuit de school dat allochtone ouders zelden zich op school laten zien. Het lijkt dan alsof ze onverschillig staan tegenover de schoolprestaties van hun kinderen. Als leraren op de praktijkscholen al worstelen met die commumicatie, dan is het niet verwonderlijk dat ook veel stagiair(e)s van de lerarenopleidingen met dit probleem kampen. Opvallend is dat de opleidingen niet adequaat inspelen op deze geluiden. Ze schenken bitter weinig aandacht aan de communicatie met allochtone ouders. Beginnende leraren worden daardoor onvoldoende voorbereid. Deze signalen heeft ECHO (Expertise Centrum allochtonen Hoger Onderwijs) 1 doen besluiten om een trainingsmethode te ontwikkelen, die aanstaande groepsleerkrachten voorbereidt op de communicatie met allochtone ouders. Hiervoor is in het afgelopen jaar het trainingspakket ‘Voorbeelden van communicatie met allochtone ouders’ 2 ontwikkeld. Dit pakket is in samenwerking met TROA (adviesbureau Transculturele Opleidingen & Advisering) en Autar Consultancy vervaardigd en gebaseerd op de methode ‘Kleurrijk onderwijs’ 3. Bewust is uitgegaan van de doelgroep ‘ouders uit traditionele regio’s van de migratielanden’, die vaak nog cultuurgebonden gedrag bezitten en met veel taalproblemen te kampen hebben. Op deze wijze zijn de cursisten voorbereid op bijzondere situaties die zich zeker kunnen voordoen.

Naar artikel