De rol van schrijfopdrachten bij het leren op de pabo

Bart van der Leeuw, Fontys Pabo Den Bosch

In dit artikel wordt een integraal opleidingsperspectief gepropageerd. De auteurs gaan uit van de samenhang tussen het opleidingsconcept, de opleidingsdidactiek en het handelen van de vakdidacticus. Met een schets van drie vakdidactische praktijken geven wij een indicatie van de manier waarop verschillende vakdidactici recht proberen te doen aan hun gemeenschappelijke opleidingsverantwoordelijkheid. Daarbij valt de focus op de kwesties van ‘conceptual change’, het congruentieprincipe en het transferprobleem. Het gaat hier om items die vanwege hun essentiële betekenis nadrukkelijk deel zouden moeten uitmaken van de gedeelde opleidingsdidactiek. Het uiteindelijk ontwerp van een ‘opleidingsdidactische standaard’ is voor de auteurs een toekomstperspectief. Een dergelijke standaard draagt bij aan de integrale kwaliteitsverbetering van de lerarenopleiding (vergelijk de Beroepsstandaard Lerarenopleiders, 1999).

Naar artikel