Duaal opleiden met de ROC’S: drie jaar maatwerkervaring

Paul van der Plas, Fontys Lerarenopleiding

Duaal opleiden binnen de lerarenopleiding komt steeds vaker voor. Lio’s gaan in de laatste jaren van hun opleiding in het onderwijs werken, beginnende studenten krijgen een werkplek in de school. Fontys begon drie jaar geleden een duaal opleidingstraject voor het Bve (Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie), om tegemoet te komen aan de behoefte aan gekwalificeerd onderwijspersoneel binnen deze sector. Het traject speelt in op de bestaande functiedifferentiatie in de Bve-sector. Binnen het functiebouwwerk van elk ROC (Regionale Opleidingen Centrum) bestaan al enkele jaren functies als onderwijsassistent Bve, instructeur Bve naast Bve-docent. Bij de huidige innovaties in de ROC’s worden deze functies steeds vaker ingevuld. De Fontys lerarenopleidingen in Tilburg en Eindhoven hebben samen met ROC’s in de regio een duale opleiding voor het Bve ontwikkeld en uitgevoerd. In dit traject zijn inmiddels tien ROC’s 2 uit Brabant en Limburg betrokken. In dit artikel worden ervaringen, problemen, verworvenheden en onderzoeksresultaten beschreven van deze proeve van educatief partnerschap. Aan de orde komen het nieuwe opleidingsmodel, de formulering van competenties, en uiteraard de uitvoering van de duale opleiding. Werkplekleren, coaching door Fontys-opleider en ROC-coach, hun samenwerking en het belang van een leerzame werkplek passeren de revue 3. In een apart VELON-artikel (Van Zutven & Lommen, 2002) zal aandacht worden besteed aan het onderzoek naar de gehanteerde methode van producerend leren.

Naar artikel