Navigeren over hobbels in rekenen-wiskunde voor het basisonderwijs

Ronald Keijzer, Hogeschool IPABO

Lerarenopleidingen voor het basisonderwijs leiden hun studenten op tot generalisten, omdat in het primair onderwijs veel vaken vormingsgebieden aan de orde zijn. Een leraar in het basisonderwijs moet de leerlingen in al deze gebieden voldoende bagage meegeven om er in het vervolgonderwijs en in de maatschappij mee uit de voeten te kunnen. Dit maakt de rol van de leraar niet gemakkelijk. De vak- en vormingsgebieden hebben namelijk ieder zo hun eigen visie op hoe onderwijs dient te worden vormgegeven en welke domein-specifieke houding van kinderen en leraar hierbij een vereiste is. Aan de leraar de taak om deze verschillende inhouden en bijbehorende visies en attitudes op een passende wijze en in samenhang naar voren te laten komen. Opleidingen voor het basisonderwijs geven de laatste jaren de beoogde samenhang ook in hun opleidingsonderwijs vorm. Dit kan ertoe leiden dat de structuur van de vak- en vormingsgebieden van ondergeschikt belang wordt geacht en opgaat in vakoverstijgende thema’s, die geen recht doen aan de vakinhoud. Er is ook een andere weg, die aangrijpt in de vakken in het basisonderwijs. De vakinhouden van de basisschool kunnen gebruikt worden om te komen tot reflectie op de (vak)didactiek. Aan de hand van het reken-wiskundedidactiek laten we zien dat dit een middel kan zijn om samenhangend opleidingsonderwijs te realiseren dat wel recht doet aan de vakinhouden (Keijzer & Uittenbogaard, 2001).

Naar artikel