Vakdidactiek en lerarenopleiding Nederlands

Piet-Hein van de Ven, Katholieke Universiteit Nijmegen (ILS)
en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Vakdidactiek – een excursie langs nationale en internationale vakdidactieken (Van de Ven, 1996) laat zien dat een vakdidactiek zich bezighoudt met het ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’ van een schoolvak: de vakinhoud, de onderwijsleersituaties voor het vak, de legitimering van inhoud en situatie. Er bestaat minder consensus over de onderlinge verhouding tussen deze drie perspectieven. Voor wie de vakinhoud niet ter discussie staat, de vakwetenschapper bijvoorbeeld, dient de vakdidactiek zich vooral met het ‘hoe’ bezig te houden. Voor een onderwijskundige die ‘hoe’ afleidt uit leerpsychologische theorieën, verschaft de vakdidactiek de inhoud van die leerprocessen. Het ‘waarom’ kom ik zelden tegen als bepalend perspectief. Het veronderstellen van enige hiërarchische relatie tussen het ‘wat’, ‘hoe’ en ’waarom’ creëert een verkeerd beeld van vakdidactiek en dus ook van de rol van de vakdidactiek binnen de lerarenopleiding. Een korte historische excursie verheldert de mogelijke achtergronden van die veronderstelde hiërarchische relatie. Ik hoop een alternatief te schetsen, uitgaande van de vakdidactiek Nederlands en aansluitend bij de didactiek van de lerarenopleiding.

Naar artikel