Leren omgaan met leerlingen in de multiculturele klas

Ietje Veldman & Jan van Tartwijk, ICLON Univ. Leiden | Perry den Brok, IVLOS, Univ. Utrecht | Theo Wubbels, IPEDON, Univ. Utrecht

De Nederlandse samenleving is de laatste decennia veranderd in een multiculturele samenleving. Van de ruim 16 miljoen inwoners die Nederland telt, zijn er 3 miljoen niet in Nederland geboren, of hebben ouders die niet in Nederland geboren zijn. Daarvan hebben 1,5 miljoen inwoners een niet westerse achtergrond. Studenten van de lerarenopleiding moeten voorbereid worden op het lesgeven in multiculturele klassen: vroeger of later zullen de docenten in opleiding (dio’s) van nu als leraar te maken krijgen met het lesgeven in een multiculturele klas. Hoewel iedereen het er over eens dat dat heel belangrijk is, zien we toch dat de aandacht voor dit aspect van het leraarschap in de curricula van de lerarenopleidingen in zowel Nederland als in het buitenland beperkt is (o.a. Zeichner, 1996). Aan de hand van inzichten die zijn opgedaan in twee projecten, hebben wij onderwijs ontwikkeld waarmee dio’s beter worden voorbereid op het werken in multiculturele klassen. Wij hebben ons daarbij vooral gericht op de communicatie tussen leraar en leerlingen. Andere thema’s, zoals de relatie tussen ouders en de school en de taalvaardigheid van leerlingen zijn, hoewel eveneens belangrijk, voorlopig buiten beschouwing gebleven. In deze bijdrage beschrijven we de kennisbasis die uitgangspunt vormde bij de ontwikkeling en de opzet van het onderwijs en de ervaringen met de uitvoering ervan. Voor we dat doen, beschrijven we eerst hoe we zijn omgegaan met het probleem dat veel studenten geen ervaring hebben met lesgeven in multiculturele klassen, terwijl leren van eigen ervaringen wel een belangrijk uitgangspunt vormde bij het ontwikkelen van dit onderwijs.

Naar artikel