Ontwikkeling van een checklist

Gerda Geerdink, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Martina van Uum, Eindhoven School of Education

Op Pabo Arnhem (lerarenopleiding primair onderwijs) konden studenten tot 2009 kiezen tussen een regulier studietraject waarin ze naast de theorieverwerving op de opleiding stage lopen op een basisschool. Een alternatieve keuze betreft het traject ‘opleiden in de school’ (oids) waarin het leren vooral praktijkgestuurd is en de basisschool medeverantwoordelijk is voor het opleiden van de toekomstige collega. De ontwikkelaars van het traject ‘opleiden in de school’ wilden graag een instrument (een checklist) om het kiezen te vergemakkelijken en om -zoveel als mogelijk- daarvoor ‘geschikte’ studenten op de ppleidingsscholen te kunnen plaatsen. De tweedeling in studietrajecten bestaat nog steeds, maar de keuze wordt minder aan studenten overgelaten en meer door opleiders bepaald. De opleiders van Pabo Arnhem hebben ervoor gekozen de checklist voorlopig niet te gebruiken omdat de toewijzing aan een van de twee studietrajecten niet altijd samenvalt met meer of minder geschikt zijn. Het instrument blijft desondanks waardevol, omdat het uitspraken doet over de mate waarin studenten in staat zijn hun leerproces zelf te sturen. Een competentie die voor opleiden in de school van belang is maar evenzeer binnen het reguliere traject. Bij de ontwikkeling van deze checklist is gebruikt gemaakt van theoretische inzichten en ervaringen uit de praktijk over studentfactoren, die ‘opleiden in de school’ of in het algemeen ‘werkplekleren’ positief beïnvloeden. In drie rondes is een proefversie van de checklist voorgelegd aan pabostudenten waarbij getest is op leesbaarheid, praktische bruikbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit. Het ontwikkelde instrument geeft op drie schalen: houding, leeractiviteiten en leer-/werkomgeving aan of en hoe geschikt studenten zijn voor opleiden in de school.

Naar artikel