Opleiden in de school: succesfactoren en bedreigingen

Ann Van Neygen & Rik Belmans, NVAO

In 2009 heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de kwaliteit beoordeeld van 83 opleidingsscholen in Nederland. Een opleidingsschool wordt hierbij gedefinieerd als een partnerschap van één of meer opleidingen voor leraren met één of meer scholen voor primair respectievelijk voortgezet en/of beroepsonderwijs. Deze beoordeling was voor alle actoren een intensief maar leerrijk proces. In dit artikel willen we de voornaamste factoren schetsen die een opleidingsschool tot een succes maken, alsook de daaraan gekoppelde bedreigingen. Vooraf geven we de context waarbinnen de NVAO deze beoordeling heeft uitgevoerd, de gevolgde procedure alsook de cijfermatige resultaten van deze beoordeling.

Naar artikel