Hoe studentevaluaties bijdragen aan de professionalisering van lerarenopleiders

Fleur Deenen, Drieam, Eindhoven
Jeannette Geldens, Kempelonderzoekscentrum Helmond
Anne Khaled, Universiteit van Utrecht en Hogeschool Utrecht

Voor succesvolle onderwijsverbeteringen is het van belang dat lerarenopleiders zich professioneel ontwikkelen. Lerarenopleiders vervullen een sleutelrol in de kennis en beroepsontwikkeling van onderwijsgevenden, daarom is er groeiende aandacht voor het professionaliseren van lerarenopleiders. Verondersteld wordt dat lerarenopleiders veel leren van de evaluaties van hun eigen studenten, die zitten immers vol feedback over hun opleidingspraktijk. Toch is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar professionalisering door middel van studentevaluaties (zoals blokevaluaties, kwaliteitskringen en individuele gesprekken met studenten) bij lerarenopleidingen. Door middel van een vragenlijst met gesloten en open vragen en een semigestructureerd groepsinterview is onderzocht in welke mate en op welke manier studentevaluaties bijdragen aan de competentieontwikkeling van lerarenopleiders in lerarenopleidingen Primair Onderwijs. Op basis van de onderzoek resultaten is een belangrijke conclusie dat verschillende soorten studentevaluaties van invloed zijn op de  competentie-ontwikkeling van lerarenopleiders. Hoe directer (just-in-time) en persoonlijker (in face-to-facegesprekken) de feedback is, hoe meer invloed de feedback volgens  lerarenopleiders heeft op de competentie-ontwikkeling. Het onderzoek leidt tot aanbevelingen die lerarenopleidingen kunnen benutten voor hun professionaliseringsbeleid en kunnen bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het opleidingsonderwijs.