Beroepsidentificatie & func. autonomie in de academische lerarenopleiding

Wil Meeus, Paul Janssenswillen, Mathea Simons, Wouter Schelfhout, Tom F.H. Smits, Ellen Vandervieren & Rianne Pinxten: Universiteit Antwerpen, Antwerp School of Education

Volledige titel: Beroepsidentificatie en functionele autonomie binnen de academische lerarenopleiding. Evident, of toch niet? 
Uitgangspunt van dit artikel is dat een kwaliteitsvolle lerarenopleiding gebaseerd is op twee evidenties, namelijk dat elke opleider zich primair identificeert als lerarenopleider (beroepsidentificatie) en dat het team van lerarenopleiders over voldoende autonomie beschikt om als zelfsturende leergemeenschap haar opdracht waar te maken (functionele autonomie). Deze evidenties worden in een eerste stap toegepast op de lerarenopleiding in het algemeen. Vervolgens focussen we op de academische lerarenopleiding en hoe deze vorm gegeven wordt aan de Vlaamse universiteiten. De eerste evidentie, beroepsidentifi-catie, betreft de expertise van de lerarenopleider. Daar waar die voor de meeste lerarenopleiders tweevoudig is, namelijk vakinhoudelijke expertise en expertise in het lesgeven, komt er voor de academische lerarenopleider een derde expertise bij, namelijk de onderzoeksexpertise. We beschrijven de complexiteit waarmee academische lerarenopleiders een evenwicht zoeken tussen deze drie expertises. De tweede evidentie, functionele autonomie, betekent dat het team van lerarenopleiders voldoende competent is, maar ook voldoende vrijheid heeft om de eigen opdracht vorm te geven. Voor de academische lerarenopleiding wordt deze vrijheid gecompliceerd door de plaats (locus) die de opleiding aan de universiteit inneemt. Drie loci (namelijk verspreid over verschillende faculteiten, als deel van pedagogische wetenschappen en centraal georganiseerd) tekenen zich af, elk met eigen voor- en nadelen. De academische lerarenopleiding beweegt zich voortdurend tussen de drie loci en ziet er haar bevoegdheden dikwijls over verdeeld. Tot slot gaan we na of de door de Vlaamse regering recent goedgekeurde hervorming van de lerarenoplei-
dingen meer kansen biedt tot beroepsidentificatie en functionele autonomie binnen de academische lerarenopleiding.

Naar artikel