Leraren opleiden in brede leergemeenschappen

Jan Marten Praamsma, Christelijke Hogeschool Ede

Kort na het verschijnen van het artikel ‘leverancier van stageplaatsen, mede-opleider of partners in leren?’ in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders (Geldens & Popeijus, 2009) zijn we als lerarenopleiding voor het schoolvak godsdienst/levensbeschouwing aan Christelijke Hogeschool Ede de uitdaging aangegaan stappen te zetten in de richting die door Geldens en Popeijus in hun artikel wordt geschetst. Samen met vertegenwoordigers van onze stagescholen zijn we bij elkaar gaan zitten om te zien hoe we kunnen komen tot intensivering en verdieping van de samenwerking. Daarmee werd een belangrijke stap gezet die grote gevolgen zou hebben voor de rolinvulling en beroepsidentiteit van alle betrokkenen. Niet in de laatste plaats voor de stagebegeleiders van destijds, die hun rol inderdaad zagen verschuiven van ‘leverancier van stageplaatsen’ naar ‘partners in leren’.
Maar ook voor de lerarenopleiders binnen de Hogeschool waren de gevolgen ingrijpend. Waar hun werk zich destijds vooral afspeelde op het instituut, verschoof de focus ook voor hen steeds meer richting de praktijkschool, waar ze ook daadwerkelijk steeds meer te zien waren.
In deze bijdrage staat de vraag centraal welke invloed de vorming van leergemeenschappen heeft gehad voor de taakinvulling en taakopvatting én daarmee voor de professionele identiteit van de betrokken lerarenopleiders, zowel de opleiders aan de hogeschool als de begeleidende leraren op de stageschool. Beide groepen legden we hiertoe een korte evaluatieve vragenlijst met open vragen voor.

Naar artikel