Leren onderzoeken in de eerstegraads lerarenopleiding

Hanna Westbroek & Anna Kaal, Vrije Universiteit Amsterdam

In het voorjaar 2015 organiseerde de Universitaire Leraren Opleiding van de VU Universiteit Amsterdam een landelijke bijeenkomst over ‘leren onderzoeken’. Zowel ULO docenten (13) als VO docenten (4) namen deel. Aanleiding hiervoor was de ‘spagaat’ die sommige ULO’s en scholen ervaren tussen het goed willen aansluiten op de ontwik-kelingsfase van hun docenten-in-opleiding en de eisen die aan de opleidingen gesteld worden ten aanzien van de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden.
Doel van de bijeenkomst was deze spagaat te verhelderen door visies te expliciteren ten aanzien van onderzoek in de opleiding en te komen tot voorstellen voor invulling van leren onderzoeken binnen de ULO. Hiertoe: (1) is een overzicht gemaakt van de manieren waarop ULO’s het praktijkonderzoek vormgeven en welke problemen zij daarbij ervaren; (2) zijn visie(s) van de ULO’s op de rol van onderzoek (leren) doen in de beroepspraktijk geëxpliciteerd; en (3) zijn de huidige praktijk, onze visies en wensen die naar voren komen in beleidsstukken met elkaar vergeleken.

Naar artikel