Beroepsregistratie

Nieuwe website Beroepsregistratie
Lerarenopleiders

Alle informatie over de beroepsregistratie voor lerarenopleiders is te vinden op de website: www.BRLO.nl. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de BRLO informatiebrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de Beroepsregistratie.

Projectbeschrijving Register voor
Lerarenopleiders

‘De leraar maakt het verschil’ zo stelt de onderwijsraad als titel voor de lerarenagenda 2013-2020. Dit geldt dan extra voor de ‘leraar van de leraar’: de lerarenopleider. Het is daarom nodig om zicht te hebben op de kwaliteit van lerarenopleiders zodat deze gegarandeerd en waar nodig bijgestuurd kan worden. In de CAO is opgenomen dat iedere lerarenopleiding hier aandacht voor moet hebben en ruimte voor creëren als onderdeel van het eigen personeelsbeleid (cao-hbo 2014-2016, Hoofdstuk O, p. 56, CAO-Nederlands Universiteiten 1 januari 2015-1 juli 2016, artikel 6.9). Daarnaast is het van groot belang om – met waardering voor onderlinge verschillen – een gezamenlijk beeld van kwaliteit te vormen en te registreren welke lerarenopleiders hieraan voldoen. De VELON heeft deze belangrijke taak op zich genomen door het ontwikkelen van de beroepsstandaard en het organiseren van de beroepsregistratie. In april 2014 is met subsidie van het ministerie van OCW een doorontwikkelproject gestart om de beroepsregistratie (nog) beter aan te laten sluiten bij wat er in het beroepsveld gebeurt en/of nodig is. Dit project loopt tot 2018 en omvat

  • de herziening van de registratieprocedure (reeds afgerond) en herregistratie;
  • brede implementatie van de beroepsstandaard en bijbehorende registratie in het werkveld;
  • ontwikkeling van een professionaliseringsplatform voor lerarenopleiders;
  • systeem- en organisatieontwikkeling ter ondersteuning van de beroepsregistratie.

Op de BRLO website leest u meer.

Vastgesteld is dat lerarenopleiders die al geregistreerd zijn, automatisch worden overgezet naar het nieuwe systeem. Zij krijgen persoonlijk bericht wanneer er veranderingen gaan gelden ten aanzien van hun (her)registratie.

Vereniging van Lerarenopleiders