Kennisbasis 2012

Kennisbasis inhoud

De kennisbasis lerarenopleiders omvat tien domeinen. Voor elk domein zijn enkele kernvragen geformuleerd. Voor elk van de kernvragen is kort een encyclopedisch overzicht gemaakt (theoriedeel). Verder zijn bij de kernvragen praktijkvoorbeelden, uitnodigende vragen voor verdere reflectie en een korte literatuurlijst opgenomen.

Kerndomeinen

De vier kerndomeinen bevatten de kennis waarover elke lerarenopleider in principe zou moeten beschikken. Binnen het eerste kerndomein, beroep lerarenopleider, wordt ingegaan op het specifieke van het beroep van de lerarenopleider, op de ontwikkeling van een professionele identiteit als lerarenopleider en de mogelijkheden tot (verdere) professionele ontwikkeling. Het kerndomein leren en lerenden opent met de vraag: “Leren, wat is dat eigenlijk”? Verder komen leren in een beroepscontext, samen leren en de betekenis van heterogeniteit voor leren aan de orde. Het kerndomein doceren en begeleiden gaat in op vergelijkbare aspecten, maar bezien vanuit het perspectief van de onderwijsgevende.

 Specialisatiedomeinen

De twee specialisatiedomeinen hebben te maken met het specifieke terrein waarop een lerarenopleider werkzaam is. Het eerste domein gaat over het opleidingstype waar de lerarenopleider werkt, bijvoorbeeld pabo, basisschool, lerarenopleiding voortgezet onderwijs, school voor voortgezet onderwijs. Het tweede domein gaat over vakdidactieken.

Verbredingsdomeinen

Alle lerarenopleiders moeten enige basiskennis hebben van de vier verbredingsdomeinen, maar tijdens hun loopbaan kunnen zij hun kennis op een of meer van die domeinen verbreden of verdiepen.

In het domein context gaat het vooral om de relatie met het macroniveau en het stelsel van kwaliteitszorg. Bij het domein organisatie ligt de focus op het mesoniveau van de opleiding en het instituut: de organisatie, de relatie tussen instituut en school, professionaliseringsmogelijkheden en interne kwaliteitszorg. Veel lerarenopleiders hebben specifieke taken in curriculum en assessmentontwikkeling. Kennis daarover is te vinden in het gelijknamige domein. Steeds meer lerarenopleiders verrichten (praktijkgericht) onderzoek of ondersteunen studenten en collega’s daarin. In het domein onderzoek staat onderzoek van lerarenopleiders naar hun eigen praktijk centraal en wordt informatie gegeven over de kenmerken en opbrengsten van dit type onderzoek.

 

 

Vereniging van Lerarenopleiders