De Vereniging

De VELON is een vereniging van individuele leden. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de VELON. Instituten kunnen dus geen VELON lid zijn.

Momenteel heeft de VELON circa 1400 leden. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad. Tevens worden fundamentele besluiten ten aanzien van het beleid van de vereniging ter besluitvorming voorgelegd aan de ledenraad.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Om te downloaden:

Algemene Ledenvergadering  (23-5-2017)

Deze vond plaats  van 15.00 tot 17.00 uur in cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Notulen van 16-3-2017, vastgesteld 23-5-2017

Algemene Ledenvergadering  (16-3-2017)

Deze vond plaats op de 1e dag van het Congres voor Lerarenopleiders te Amsterdam van 12.45 tot 13.45. De links naar de stukken voor deze vergadering vind je hieronder:

Algemene Ledenvergadering  (21-9-2016)

Een goed bezochte ledenvergadering rond het nieuwe beleidsplan (VELON Beleidsnota 2017-2022, met een zeer interessante  inleiding van Gert Biesta (Presentatie) en een interactieve sessie rond de kernopgaven bij het opleiden van leraren  olv Gerda Geerdink.  Wij danken onze leden voor hun positieve en kritische inbreng.

Ledenvergadering 5 februari 2016

Tijdens de lunch op het Congres voor Lerarenopleiders vindt de ledenvergadering plaats van 12.30 – 13.30u in zaal D.3.16 in  gebouw D.

De agenda voor de  ledenvergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag ledenvergadering VELON 2015
 4. VELON jaarverslag 2015
 5. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016 (klik hier om naar de ledenpagina te gaan om het verslag in te zien)
 6. Jaarverslag Tijdschrift voor Lerarenopleiders 2015
 7. Ontwikkelingen binnen VELON: Beleidsnota
 8. Bestuurssamenstelling: verkiezing nieuwe bestuursleden
 9. Sluiting

Ledenvergadering 27 maart 2015

De ledenvergadering vindt tijdens het congres plaats op vrijdag 27 maart van 12.30u-13.30u in zaal 14 (lunch in de zaal).

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Verslag jaarvergadering 11 maart 2014

4. Jaarverslag 2014 factsheet 1 en factsheet 2

5. Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015 (te bereiken via de ledenpagina op ledensite na inloggen)

6. Jaarverslag 2014Tijdschrift voor lerarenopleiders

7. Ontwikkelingen binnen velon

8. Bestuurssamenstelling *

9. Sluiting

* De volgende bestuursleden worden herbenoemd: Ietje Pauw en Klaas van Veen en als hoofdredacteur van het tijdschrift: Gerda Geerdink.

Ledenvergadering 12 maart 2013

De ledenvergadering vindt tijdens het congres plaats op dinsdag 12 maart van 12.45-13.30u in het theatercafé (naast theaterfoyer).

De agenda:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Verslag ledenvergadering 9 november 2012

4. Jaarverslag 2012 factsheet deel 1 en factsheet deel 2)

5. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013

6. Jaarverslag 2012 Tijdschrift voor lerarenopleiders

7. Bestuursmededelingen

8. Bestuurssamenstelling

9. Sluiting

Ledenvergadering 9 november 2012

De ledenvergadering wordt op 9 november gehouden tijdens de VELON-studiedag in Amersfoort, Hogeschool Utrecht. De vergadering vindt van 13.00-14.00 plaats in lokaal C2.36.

De agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag jaarvergadering 7 februari 2012

3. Elektronisch stemmen en Huishoudelijk Reglement

4. Verkiezing nieuwe voorzitter*

5. Presentatie beroepsstandaard

6. Sluiting

* De voorzitter van de VELON, prof. dr. T.C.M. (Theo) Bergen heeft te kennen gegeven te willen stoppen met het voorzitterschap van de VELON. Het VELON-bestuur betreurt het besluit, maar heeft er begrip voor. Theo Bergen is van 2006 tot 2012 voorzitter geweest van VELON. Het bestuur is Theo Bergen erkentelijk en dankbaar voor de periode dat hij als voorzitter en boegbeeld de vereniging en daarmee het bestuur op een inspirerende en bezielende wijze heeft geleid. Dit betekent dat het bestuur een vacature heeft voor de voorzitter van de VELON. De afgelopen periode heeft het bestuur gezocht naar een nieuwe kandidaat voorzitter en heeft deze gevonden. Het bestuur draagt –conform het huishoudelijk reglement, artikel 9 –  aan de ledenvergadering prof. dr. J.M. (Jules) Pieters voor als kandidaat voorzitter en roept de leden op om op de ledenvergadering van 9 november hierover een stem uit te brengen.

Deze verkiezing zal nog op de gebruikelijke wijze, door stemming in de jaarvergadering, plaatsvinden. Het bestuur doet in dezelfde vergadering een voorstel om de stemprocedure op elektronische wijze te organiseren, middels de website. Omdat hiervoor een wijziging van het huishoudelijk reglement nodig is, kan deze nieuwe wijze van stemmen plaatsvinden op de eerst volgende jaarvergadering, tenminste als de ledenvergadering met het voorstel instemt.

Jaarvergadering 7 februari 2012

De jaarvergadering 2012 is tijdens het congres in Antwerpen gehouden op dinsdag 7 februari van 12.00-12.50 in lokaal K2.01.

De  agenda van de ledenvergadering:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag  ledenvergadering congres 2011
 3. Jaarverslag 2011
 4. Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012 (tijdens vergadering in te zien)
 5. Jaarverslag Tijdschrift voor lerarenopleiders
 6. Aftreden bestuurslid en verkiezing nieuw bestuurslid*
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

* Marco Snoek treedt af als bestuurslid. Als kandidaat voor het VELON-bestuur hebben zich gemeld:

Simon_rozendal (instituutsopleider aan de tweedegraads lerarenopleiding NHL en betrokken bij educatieve masters) en Véronique van de Reijt (werkzaam bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) als teamleider van de masteropleidingen, teamleider van de bachelor en masteropleidingen Engels en Duits en portefeuillehouder van het thema “de lerarenopleider”.

Jaarvergadering 14 maart 2011

Tijdens het congres in Noordwijkerhout vond er op maandag 14 maart 2011 van 17.30-18.15 een korte vergadering plaats.

Agenda van de ledenvergadering:

 1. Opening en agenda
 2. Verslag vergadering 10 november 2010 (Bijlage A)
 3. Financieel verslag 2010 + begroting 2011 (Bijlage B en C)
 4. Factsheet (jaarverslag)2010 (Bijlage D)
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Jaarvergadering 12 november 2010

Tijdens de VELON-studiedag op 12 november vond van 13.00-14.00u de ledenvergadering plaats in zaal 0.33 van het Ruppertgebouw van de Universiteit Utrecht, Leuvenlaan 19 te Utrecht.
Agenda van de ledenvergadering:

 1. Opening
 2.  Verslag ledenvergadering 8 maart 2010
 3.  Voorstel wijziging statuten
 4.  Voorstel  wijziging huishoudelijk reglement, zie voor verslag en voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement
  bijlage 1bijlage 2 en  bijlage 3.
 5. Aftreden en verkiezing nieuwe bestuursleden*/**/***
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

* Nieuw bestuurslid voor de universitaire lerarenopleiders: Klaas van Veen
** Kandidaten nieuw bestuurslid voor de lerarenopleiding primair onderwijs (Pabo’s): Jacqueline van Werkhoven en Ietje Pauw.
*** Kandidaten nieuw bestuurslid voor de lerarenopleiders voortgezet onderwijs: Jeroen Coenders en Jan van den Berge.

Algemene Jaarvergadering 6 november 2009

Op 6 november 2009 vond na afloop van de VELON studiedag de algemene ledenvergadering plaats. De agenda zag er als volgt uit:

 • Opening
 • Agenda
 • Verslag ledenvergadering 7 nov 2008
 • De VELON in 2009
 • Jarverslag 2008 en t/m 31 augustus 2009
 • Financiën i. Financieel jaarverslag 2008 ii. Verslag kascommissie iii. Financieel jaarverslag 1 januari t/m 31 augustus 2009 iv. Begroting kalenderjaar 2009 en 2010 v. Aanstellen kascommissie
 • Voorstel wijzigingen  statuten  VELON en  memo_statuten_
 • Vaststellen vernieuwde beroepsstandaard
 • Aftreden en verkiezing nieuwe bestuursleden
  Een tweetal schoolopleiders VO heeft zich kandidaat gesteld voor het VELON-bestuur:
  Anja van Berkel, Scholengemeenschap Thamen te Uithoorn Jeroen Coenders, Scholengemeenschap Huizermaat te Huizen
  Tijdens de jaarvergadering zal de ledenvergadering via stemming bepalen welke kandidaat deel uit zal maken van het bestuur

 

Vereniging van Lerarenopleiders