Keynotes en Workshops

Inhoud

Keynotes

Keynote  dr. Miranda Timmermans

Keynote dr. Ellen van den Berg

Workshops

Keynote dr. Miranda Timmermans

Samen Toekomstgericht Opleiden
Leren in Netwerken

Er gebeurt heel veel in onderwijsland. In een context van snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen wordt er vandaag gewerkt aan het onderwijs van morgen. Dit gaat niet alleen leraren en hun leidinggevenden aan, maar ook ons als lerarenopleiders. In deze keynote ga ik in op het samen toekomstgericht opleiden en bespreek ik op welke wijze we samen met scholen kunnen zorgen voor goede leraren. Ik onderbouw waarom het noodzakelijk is om meer dan ooit de kwaliteiten van scholen te gebruiken in het leren en opleiden van aanstaande professionals. Ik maak daarbij gebruik van kennis en inzichten die ook aan de orde komen in het vierde deel van de kennisbasis voor Lerarenopleiders over Samen in de School Opleiden.

Duidelijk is dat Samen Toekomstgericht Opleiden vraagt om leren en werken in netwerken.

Naar Inhoud

Keynote dr. Ellen van den Berg

Professionele netwerken: van leertheorie naar uitvoeringspraktijk (15.00 – 15.45)

Explicitering van de leertheoretische grondslagen achter professionele netwerken helpt om het potentieel hiervan te articuleren. En dat is belangrijk. Even belangrijk is een uitvoeringspraktijk waarin focus, scherpe keuzes en volharding nodig zijn om ‘droom in daad om te zetten’.

Naar Inhoud

Workshop Beginnende Lerarenopleiders

Ben jij een lerarenopleider met maximaal 5 jaar werkervaring als lerarenopleider? Kom dan naar deze workshop. Wij willen in deze workshop graag ervaringen delen rondom het starten als lerarenopleider en bepalen wat thema’s zijn waar beginnende lerarenopleiders (extra) ondersteuning bij kunnen gebruiken. Op deze manier hopen we de koers van de themagroep beginnende lerarenopleiders vast te kunnen stellen.

Naar Inhoud

Workshop ICT en de lerarenopleider
Van themagroep naar platform

De themagroep ICT en de lerarenopleider van het VELON heeft de afgelopen jaren een ICT-competentieprofiel voor de lerarenopleider ontwikkeld om de beroepsstandaard voor lerarenopleiders te verrijken. De themagroep heeft de afgelopen jaren gewerkt met een kleine vaste groep enthousiaste lerarenopleiders. De themagroep wil graag de transitie maken naar een platform voor en met lerarenopleiders die speciale interesse hebben in ICT voor leren en lesgeven en zich bezighouden met de integratie van ICT in de lerarenopleiding.

Tijdens de workshop op de studiedag willen we met de aanwezigen van gedachten wisselen over de wijze waarop we gezamenlijk vorm en inhoud aan dit platform gaan geven. We denken daarbij aan een special interest group die lerarenopleiders samen brengt en kennisuitwisseling, het ontplooien van initiatieven en gezamenlijk onderzoek doen ondersteunt.

Houd jij je bezig met ICT in de lerarenopleiding en/of op school kom dan naar onze workshop. Iedereen die zich bezighoudt met de inzet van video, digitaal toetsen, blended learning, de inzet van mobiele technologie, programmeren in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs, professionalisering van collega’s, begeleiden van studenten, enz. is van harte welkom om deel uit te maken van deze themagroep.

Naar Inhoud

Workshop Professionele Ontwikkeling Lerarenopleiders in en door Onderzoek

Inleiding

De VELON themagroep heeft zich de laatste jaren gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling ten aanzien van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in/door onderzoek en/of het begeleiden van studentenonderzoek. Een belangrijk onderwerp in het kader van de professionaliteit van lerarenopleiders. Met de groei van het aantal leden van de themagroep en het afronden van een aantal onderzoeken, werd de behoefte gevoeld de focus van de themagroep te verbreden naar de ‘professionele ontwikkeling van lerarenopleiders’ zonder dat daarbij op voorhand zou worden ingeperkt tot ‘in/door onderzoek en/of begeleiden van studentenonderzoek’. Voor een groot deel sluit deze focus aan bij eerdere activiteiten en door deze verbreding lijkt het thema aantrekkelijker en relevanter voor meerderen. Die relevantie wordt ingegeven doordat ook over professionalisering van lerarenopleiders in het algemeen er relatief veel over wordt geschreven en nagedacht, maar dit empirisch gezien toch nog een vrij onontgonnen terrein is.

Tijdens de bijeenkomst willen we deze doorontwikkeling graag tijdens een ‘meet & explore’ bijeenkomst presenteren.

Opzet

  • Presentatie over de themagroep (terug- & vooruitblik)
  • Speeddaten van deelnemers: kennismaken en wat brengt je hier?
  • In groepen formuleren van relevante thema’s (beschrijving op wat en hoe zaken bekeken moeten worden binnen de themagroep)
  • Samenvatting van de uitkomsten, verdere voortgang, inschrijving in de themagroep

Naar Inhoud

Workshop Samen Opleiden in de School
Kijk eens in de spiegel van je eigen leerarrangement

Door: Mariëlle Theunissen, Bob Koster, Frank Crasborn, Wilma Weekenstroo, Régie Driessen, Hans van der Linden en Aly Jellema

Momenteel ontwikkelen de genoemde workshopleiders, op grond van de good practices Samen Opleiden, een kijkkader om naar leerarrangementen in opleidingsscholen te kijken. We proberen hiermee de opleidingsdidactieken die gebruikt worden om studenten tot leren aan te zetten, zichtbaar te maken.

Het kijkkader (in wording) bestaat uit een aantal sleutelvragen die als basis dienen om bestaande leerarrangementen in het kader van ‘samen opleiden’ te analyseren, eventueel te verbeteren en nieuwe arrangementen te ontwerpen. Het kader helpt om te doorgronden hoe de arrangementen precies in elkaar zitten, welke doelen ze beogen, hoe en door wie ze in de praktijk worden ontwikkeld en uitgevoerd, en op basis van welke visie op leren en opleiden in de school dat gebeurt.

Het is de bedoeling dat het kijkkader fungeert als spiegel om de huidige praktijken van samen opleiden te evalueren, en daarin niet voorschrijvend is.

Tijdens de workshop presenteren we het kijkkader, wordt een voorbeeld van een ‘looproute’ van een student in de opleidingsschool getoond en gaan we aan het werk om de eigen leerarrangementen ‘samen opleiden’ onder de loep te nemen met behulp van het kijkkader.

Daarbij streven we twee doelen na: op basis van de ervaringen en reflecties van de workshopdeelnemers het verbeteren van het kijkkader zelf, en het bieden van handvatten aan de deelnemers om eigen leerarrangementen te ontwerpen en/of te verbeteren.

Naar Inhoud

Workshop Passend Onderwijs

Door: Dolf van Veen (Hogeschool Windesheim)

De vraag naar de wijze waarop lerarenopleidingen hun studenten goed kunnen voorbereiden op het geven van onderwijs in meer inclusieve leeromgevingen is met de invoering van passend onderwijs zeer urgent geworden. In 2015 is tegen deze achtergrond het initiatief genomen binnen VELON een nieuwe themagroep op te richten die zich gaat bezighouden met dit vraagstuk en de implicaties voor (de professionalisering van) lerarenopleiders.

Deze presentatie gaat allereerst kort in op lopende activiteiten van de themagroep waarbij wordt aangesloten bij andere lopende initiatieven op het terrein van lerarenopleidingen en passend onderwijs in ADEF-, LOBO- en WOSO-verband. Daarna staan de vragen van de deelnemers zelf centraal. We willen vooral in contact komen met collega’s die actief zijn op dit thema en die willen deelnemen aan de werkgroep.

Naar Inhoud

Workshop BRLO, de kracht van samenwerking

Door:
Anne Marie Klomp-Pardoel, werkveldcoördinator BRLO
Joke Kiewiet-Kester, projectleider Doorontwikkeling BRLO

Je kunt als lerarenopleider zelf heel goed zijn, maar in je eentje bereik je weinig. De kracht van professionaliteit zit in de samenwerking. Met het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO) willen we dat benadrukken en stimuleren. We leggen verbinding. Verbinding tussen lerarenopleiders onderling, tussen opleidingsinstituten en –scholen, over de eigen grenzen heen. Ten behoeve van een sterk werkveld van kwalitatief goede lerarenopleiders die met elkaar zorgen voor goed toegeruste leraren.

Na een korte introductie geven we in deze workshop voorbeelden van krachtige samenwerkingen die zijn ontstaan in het kader van de beroepsregistratie. De beroepsregistratie zien we daarbij niet zo zeer als doel, meer als aanleiding en middel om met elkaar te werken aan de kwaliteit en zichtbaarheid van lerarenopleiders, zowel in de instituten als de scholen.

Vanuit de voorbeelden vragen we een ieder de eigen situatie in kaart brengen. We gaan daarover in gesprek om elkaar te inspireren en te komen tot nieuwe ideeën en concrete mogelijkheden.

Wil jij de samenwerking een boost geven en nieuwe contacten leggen?

Wees welkom in onze workshop!

Naar Inhoud

Vereniging van Lerarenopleiders