Workshops

Workshop 1: Kennisbasis ICT voor lerarenopleiders verder ingevuld

(Workshopleider: VELON themagroep ICT)

Inhoud: Korte presentatie  van de kennisbasis ICT voor de lerarenopleiders en zelf nadenken over de invulling van de criteria voor de deelnemers.

Werkvorm: presentatie en samenwerking

Workshop 2: Flipping the classroom voor lerarenopleiders

(Workshopleider: VELON themagroep ICT)

Inhoud: Praktisch aan de slag met flipping the classroom. Opzet maken voor je eigen kennisclip.

Werkvorm: samenwerken achter de computer in tweetallen

 

Workshop 3: Inspiratie uit het zuiden……..

(Workhopleiders; Karin Goosen, ELANT op uitnodiging van de VELON themagroep Multiculturaliteit in de lerarenopleiding)

De themagroep Multiculturaliteit in de lerarenopleiding heeft Karin Goosen, stafmedewerker “diversiteit en taal” bij Expertisenetwerk lerarenopleidingen Antwerpen uitgenodigd om te vertellen over succesvolle activiteiten die op initiatief van dit netwerk in het onderwijsveld in Antwerpen zijn uitgevoerd en geëvalueerd. Eén van de initiatieven die Karin tijdens deze workshop zal toelichten is het individueel coachen van leraren en lerarenopleiders op de werkvloer door de adviseurs van Elant op het gebied van omgaan met etnische en culturele diversiteit. Hoe duurzaam is dit coachingstraject, wat werkt en wat kan beter?

De inspirerende ervaringen van de Vlaamse collega’s dienen als input voor een gesprek over de doelen en de mogelijkheden van de VELON themagroep Multiculturaliteit in de lerarenopleiding. Welke opdracht willen wij onszelf stellen, wat is er, in de context van VELON, haalbaar en welke perspectieven biedt samenwerking met de Vlaamse collega’s die zich bezig houden met diversiteit in de lerarenopleidingen, met name op de gebieden van etniciteit, cultuur en gender?

Workshop 4: Opleiden in de School

(Workshopleider: VELON themagroep Opleiden in de School)

“Ik ga Opleiden in de school en neem mee… “Opleiden in de school is de fase van organisatie voorbij. Aan de randvoorwaarden is voldaan en de samenwerking staat. Praktijkbegeleiders en schoolopleiders hebben zich geprofessionaliseerd in begeleiden en coachen. Het is nu tijd om een volgende stap te zetten, het Opleiden in de school. Welke didactieken gebruiken schoolopleiders en instituutsopleiders om het opleiden op de werkplek invulling te geven. Hoe worden op een krachtige wijze theorie en praktijk met elkaar verbonden. Welke opleidingsinterventies ontstaan nu opleiden in de school structureel vorm krijgt. Tijdens deze actieve workshop gaan de deelnemers samen met de leden van de Themagroep Samen Opleiden op een avontuurlijke reis. Wat brengen en nemen ze mee?

Workshop 5: Hoe professionaliseren opleiders zich in het doen en begeleiden van onderzoek?

(Workshopleiders: Quinta Kools, Gerda Geerdink, Martijn Willemse, Fer Boei en Hanneke Koopmans van de VELON themagroep Professionaliseren van lerarenopleiders in en door onderzoek)

Inhoud: Het zelf doen van onderzoek en het begeleiden van studenten bij onderzoek is een nieuwe taak voor veel lerarenopleiders. Hoe worden zij op deze taak voorbereid? Welke verschillende manieren zijn er om opleiders te professionaliseren in het doen en begeleiden van onderzoek? Wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Wat kunnen we leren van de aanpak van anderen?

In deze workshop inventariseren de deelnemers samen de verschillende professionaliseringsmogelijkheden die zij – uit eigen ervaring of uit de eigen instelling – kennen. Daarna bespreken we de voor- en nadelen van elke aanpak. Gezamenlijk komen we tot een beeld van professionaliseringsvormen en hun toepassing. We vullen dit beeld aan met inzichten uit literatuur en uit onderzoek van de themagroep.

Workshop 6: Collegiale feedback

Opleiders leren van elkaar en met elkaar

(Workshopleider: Rob Elgerhuizen en Mirna van der Hoeven, Hogeschool Rotterdam)

Op de lerarenopleiding is veel deskundigheid aanwezig, maar helaas weten we het niet altijd van elkaar en profiteren we niet optimaal van de aanwezige expertise. De hectiek van alle dag, maar ook de organisatie in vakgroepen belemmert de uitwisseling van waardevolle inzichten en ‘good practice’.
Op de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam zijn we nu voor het derde jaar bezig met collegiale consultatie. Alle docenten met een aanstelling van 0,5 fte of meer schrijven zich in voor een themagroep. Dit jaar zijn er zeven themagroepen. De thema’s worden door de docenten zelf bedacht en inhoudelijk ingevuld. Onder leiding van een themaleider komt elke groep 8 keer per jaar bij elkaar, wisselen ervaringen uit en verdiepen zich verder in het thema. Docenten gaan ook minstens 3 keer per jaar bij een collega op lesbezoek en geven elkaar feedback op geformuleerde leerdoelen. Elke themagroep presenteert zijn bevindingen enkele keren per jaar op een plenaire bijeenkomst.
We kunnen na 2 jaar voorzichtig concluderen dat deze opzet werkt. Belangrijke factoren zijn: elke docent krijgt hiervoor gelabelde professionaliseringstijd, de thema’s worden door de docenten zelf op basis van behoefte gekozen, de bijeenkomsten zijn ingebed in het jaarrooster, tijdens de functioneringsgesprekken komt de opbrengst van collegiale consultatie aan de orde, en misschien wel het belangrijkste: het management is vasthoudend, ondersteunend en faciliterend.
In de workshop zullen doelen, thema’s en werkwijze verder worden toegelicht. Ook de hobbels die we hebben moeten nemen. Graag horen we van de deelnemers suggesties hoe we deze vorm van professionaliseren van opleiders nog kunnen verbeteren.

Workshop 7: Beroepsregistratie door gecertificeerde opleidingen?!

(Workshopleider: Joke Kiewiet, projectleider doorontwikkelproject “Beroepsregistratie Lerarenopleiders”)

VELON is gestart met een doorontwikkelproject “Beroepsregistratie Lerarenopleiders”. Onderdeel daarvan is dat er meerdere routes komen die kunnen leiden tot registratie. Er wordt bekeken hoe registratie gekoppeld kan worden aan andere professionaliseringsactiviteiten binnen de lerarenopleidingen. Ook blijven seperate trajecten tot de mogelijkheden behoren. Op dit moment zijn er verschillende aanbieders die dergelijke registratietrajecten organiseren, veelal door eigen personeel maar ook met een zogenaamde open inschrijving. De beoordeling wordt gedaan door VELON-beoordelaars.

In het doorontwikkelproject wordt gekeken of het mogelijk en wenselijk is om de beoordeling van de lerarenopleiders in een registratietraject bij de aanbieders te leggen. Certificering van het aanbod zou dan een gevolg kunnen zijn. Graag willen we met zowel aanbieders van registratietrajecten als VELON-beoordelaars ervaringen en ideeën uitwisselen rondom de beoordeling van lerarenopleiders en/of lerarenopleidingen, als opmaat naar een mogelijke herijking van de registratieprocedure.

Vragen waar we een antwoord op zoeken zijn onder andere:

  • Interne of externe beoordelaar, wat zijn de voor- en nadelen?
  • Certificering van registratietrajecten, wat zijn de wensen, mogelijkheden en consequenties?

 

 

 

 

Vereniging van Lerarenopleiders